Đã có chuyển biến căn bản trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

.
Nguồn: baophapluat.vn