Giải quyết thủ tục đầu tư dự án tại các khu công nghiệp

.

Ngày 10/8, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp thông qua Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, quy chế phối hợp gồm 3 chương, 11 điều. Quy chế nêu rõ, trách nhiệm chính là Ban quản lý các Khu công nghiệp là đầu mối tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đăng ký đầu tư của nhà đầu tư.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp, với thời hạn quy định cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương tối đa không quá từ 5 đến 10 ngày.

Quy chế phối hợp quy định một số dự án mới và mở rộng mà Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cần lấy ý kiến gửi các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng; dự án liên quan đến quốc phòng; dự án sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, chế biến bột cá, nhuộm, thuộc da, dự án có công đoạn xi mạ, dự án sản xuất hóa chất cơ bản....

Ngoài ra, quy chế cũng quy định những dự án cấp mới và mở rộng mà Ban quản lý các Khu công nghiệp không phải lấy ý kiến sở, ban ngành, đó là các dự án phù hợp quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, ngành nghề phù hợp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điều này nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp.

Đồng thời, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để phát triển Khu công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Đây cũng là nỗ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: bnews.vn